Novosti u primjeni HSFI – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Novosti u primjeni HSFI

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 2. listopada (petak); jedan dan - 4 sata + rasprava
 • Cijena / 106,18 € (800,00 kn) + PDV
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 2.10.2015.

U Narodnim novinama br. 86/15 objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni HSFI. Koje novine donose izmjene, kako evidentirati poslovne promjene sukladno izmjenama , na koje se standard izmjene odnose, saznajte na našoj radionici 2. listopada u Zagrebu.

 

Iz edukacije izdvajamo:

 

Izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja na području:

 • Okvir HSFI
 • HSFI 1 Financijski izvještaji
 • HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji
 • HSFI 3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
 • HSFI 4 Događaji nakon datuma balance
 • HSFI 5 Nematerijalna imovina
 • HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina
 • HSFI 7 Ulaganja u nekretnine
 • HSFI 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • HSFI 9 Financijska imovina
 • HSFI 10 Zalihe
 • HSFI 11 Potraživanja
 • HSFI 12 Kapital
 • HSFI 13 Obveze
 • HSFI 14 Vremenska razgraničenja
 • HSFI 15 Prihodi
 • HSFI 16 Rashodi
 • HSFI 17 Poljoprivreda

 

Edukacija je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • glavnim knjigovođama
 • voditeljima knjigovodstvenih ureda
 • poreznim savjetnicima

 

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
16.9.2015.
Zagreb
2.10.2015.
Zagreb