Javna nabava – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Javna nabava

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 28.6.2011.

1. siječnja 2008. godine na snagu je stupio Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07), a 1. siječnja 2009. godine Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 125/08). Osim pokušaja usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije, navedenim se zakonom i njegovim izmjenama i dopunama nastojalo pojednostaviti proces javne nabave, te pravno i ekonomski zaštititi u najvećoj mogućoj mjeri i ponuditelje i naručitelje. Međutim, u praksi se iznova javljaju novi problemi i izazovi s njegovom primjenom, uslijed čega se u navedenom području prava donose brojni podzakonski propisi. Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, temeljem povratnih informacija primjene navedenog zakona od strane naručitelja i/ili ponuditelja te prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, već duže vrijeme radi na nacrtu izmjena i dopuna predmetnog zakona. Upravo su zakonske obveze za naručitelje i/ili ponuditelje na koje se primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, najbolji poticaj za detaljnije upoznavanje s postojećim zakonskim rješenjima, o čemu će biti govora upravo na radionici 28. lipnja (utorak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • Zakonodavni okvir
  • Zakon o javnoj nabavi
  • Zakon o koncesijama
  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu
  • Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  • podzakonski propisi
  • ostalo
 • Nadležna tijela
  • Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
  • Uprava za sustav javne nabave MINGORP
  • Ministarstvo financija
  • Agencija za javno-privatno partnerstvo
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
  • javni naručitelji
  • sektorski naručitelji
  • izuzeci od primjene
 • Načela javne nabave
 • Procijenjena vrijednost nabave
 • Nabava velike i male vrijednosti
 • Postupci javne nabave
  • otvoreni postupak javne nabave
  • ograničeni postupak javne nabave
  • pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
  • pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
  • natjecateljski dijalog
  • natječaj
  • Načini javne nabave
   • okvirni sporazum
   • elektronička dražba
   • dinamički sustav nabave
  • Sustav kvalifikacije
  • Nabava male vrijednosti
  • Postupak javne nabave
   • objava (Elektronički oglasnik javne nabave / Narodne novine)
   • dokumentacija za nadmetanje
   • sposobnost ponuditelja
   • ponuda i dostava ponude
   • rokovi
   • zapisnici
   • donošenje odluke o odabiru
   • donošenje odluke o poništenju
   • mirovanje (rokovi, izuzeci od primjene itd.)
   • sklapanje ugovora i završetak javne nabave
  • Pravna zaštita
  • Evidencije o javnoj nabavi
  • Središnje tijelo za javnu nabavu

  Edukacija je namijenjena:

  • radnicima
  • članovima uprava (direktorima) društava
  • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca
  • svima koji se u svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave, poglavito odabira ispravnog postupka i/ili načina javne nabave, provedbe odabranog postupka i/ili načina javne nabave u skladu sa zakonskim odredbama radi izbjegavanja možebitnih sankcija i/ili nepotrebnih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

  Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
28.6.2011.
Zagreb